Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

Pacienti a návštevy

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Dom ošetrovateľskej starostlivosti – DOS je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia pacientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí.

Pre koho je zariadenie určené ?

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme osobám so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s imobilizačným syndrómom, s chronickým dekompenzovaným ochorením, s neurologickým ochorením, po operačnom výkone, po úraze s obmedzenou hybnosťou, s narušenou integritou kože, alebo iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

V prípade dostupnosti lôžok prijímame aj pacientov z domáceho prostredia na základe odporúčania všeobecného praktického lekára a čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb. Vieme tiež pomôcť aj s krátkodobými pobytmi v prípade, ak sa príbuzní nemôžu z rôznych dôvodov starať o svojho blízkeho /dovolenka, služobná cesta, a pod.


Cena za pobyt

Služby v DOS  sú spoplatnené:

Za 1 deň pobytu:           

  • v dvojlôžkovej izbe si pacient uhrádza 22 €  
  • v trojlôžkovej  izbe si pacient uhrádza 20 €
  • v štvorlôžkovej izbe si pacient uhrádza 18 € 

Pobyt bez spoluúčasti zdravotnej poisťovne (samoplatca):

Za 1 deň pobytu:           

  • v dvojlôžkovej izbe si pacient uhrádza  86 €
  • v trojlôžkovej  izbe si pacient uhrádza 82 €
  • v štvorlôžkovej izbe si pacient uhrádza 78 €

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme na 1. poschodí v hlavnej budove, v novozrekonštruovaných izbách.

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje odborný a kvalifikovaný personál  pod vedením odborného zástupcu DOS.

Postup pri umiestnení pacienta do DOS:

V prípade záujmu o umiestnenie pacienta do DOS, kontaktujte osobne alebo telefonicky vedúcu sestru:
Miriam Vršková
tel. č.: 0917 600 518

Pre pobyt v DOS je potrebné vyplniť tlačivo Návrh na poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti

Tlačivo vypĺňa všeobecný praktický lekár, alebo lekár špecialista.

  • formulár obdržíte na oddelení DOS a na webovej stránke
  • pred prijatím pacienta do DOS uzavrie odborný zástupca DOS Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti s pacientom, alebo jeho zákonným zástupcom (dohoda sa uzatvára priamo na mieste s vrchnou sestrou DOS)
  • platba sa realizuje vopred na dohodnutú dĺžku pobytu

Dĺžka pobytu v zariadení

Dĺžka pobytu v DOS je maximálne 1 mesiac. V prípade záujmu o dlhší pobyt je potrebné individuálne sa dohodnúť s odborným zástupcom DOS.