Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

046 / 5192 777

O nemocnici

„Jedným z najdôležitejších faktorov úspechu každého zdravotníckeho zariadenia sú jeho ľudské zdroje,“ hovorí riaditeľka handlovskej nemocnice

13.1.2023

Doznievajúca pandémia koronavírusu, nedostatok zdravotníkov, ale aj neprestajná snaha rozširovať spektrum zdravotnej starostlivosti a skvalitňovať poskytované služby. O tom, s čím sa Nemocnica AGEL Handlová musela v roku 2022 popasovať, čo sa podarilo zrealizovať a aké sú plány na najbližšie obdobie, porozprávala jej riaditeľka Ing. Marta Eckhardtová, MPH.

Ako hodnotíte rok 2022? Čo by ste vyzdvihli, že sa nemocnici podarilo uskutočniť?

Nemocnica AGEL Handlová  v ostatnom roku rozbehla niekoľko nových projektov. Rozšírila spektrum svojich zdravotných výkonov, revitalizovala a zriadila nové priestory.  Nesmierne nás teší, že sme v minulom roku otvorili tri nové ambulancie – diabetologickú, pneumologicko-ftizeologickú a internú, zaviedli sme doplnkovú techniku ošetrenia pohybového aparátu pomocou vstrebateľných biodermálnych nití. Prebudovali sme sociálne zázemie pre zamestnancov /sprchy a WC/, zrekonštruovali sme  bezbariérovú kúpeľňu pre pacientov oddelenia dlhodobo chorých 2, vybudovali sme nové priestory recepcie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,  nové dvere do hlavnej budovy a v závere roka sme ukončili rekonštrukciu ODCH 2, kde sme vybudovali dve nadštandardné izby s klimatizáciou a vlastným sociálnym zázemím. Tiež sme zriadili nové priestory pre uloženie ľudských pozostatkov.  Nemocnica zaviedla elektronický systém objednávania stravy a v mesiaci december bol ukončený prechod na nový nemocničný informačný systém.

 

Investovala nemocnica aj do vybavenia?

Nemocnica v rámci investičnej obnovy zakúpila zdravotnú techniku pre všetky oddelenia, napríklad trakčný stôl, dávkovač plynových injekcií, prístroj Rebox určený na liečbu akútnej a chronickej bolesti, odsávačky, defibrilátor, uroflowmeter, pulzné oxymetre či germicídne žiariče.  V minulom roku nemocnica zvýšila celkovú hodnotu tak hmotného, ako aj nehmotného majetku o 250 000 eur.

 

Hoci situácia okolo koronavírusu bola podstatne pokojnejšia, možno povedať, že stále zasahoval do fungovania a opatrení v nemocnici?

Ako i v iných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, aj v Nemocnici AGEL Handlová bol rok 2022 rokom, počas ktorého doznievala téma covidu napríklad formou zákazu návštev na oddeleniach.  Aj keď počet  pacientov s covidom  klesol, predsa ich máme stále na oddelení, aj keď v súčasnosti už len na izolačných izbách a nie sme nútení uzatvárať kvôli nim celú ošetrovaciu jednotku.  Počas 1. polroka sme zabezpečovali testovanie obyvateľov na pracovisku MOM a tiež sme sa stali očkovacím miestom.

Aj keď sa pandémia dotkla každého z nás a všetkých oblastí života, asi najviac záťaže, zmien, náročnosti a nasadenia pocítili zdravotnícki pracovníci. Preto ma nesmierne teší, že samospráva mesta Handlová, ako aj Združenie miest a obcí Hornej Nitry, sa rozhodli oceniť prácu zdravotníkov a v roku 2022 obdržala Nemocnica AGEL Handlová nielen ocenenie mesta Handlová, ale aj poďakovanie Združenia miest a obcí Hornej Nitry za výrazný podiel na riešení a zvládnutí epidemiologickej situácie COVID -19.

 

Odrazila sa pokojnejšia epidemiologická situácia a rozšírenie spektra poskytovanej starostlivosti aj na počte pacientov?

Áno, počet ošetrených pacientov na ambulanciách v roku 2022 výrazne narástol. Naši zdravotníci ošetrili takmer 90 000 pacientov, pričom v roku 2021 to bolo niečo vyše 64 000 pacientov a v roku 2020 ešte menej, cez 58 000 pacientov. Vyšší bol v roku 2022 aj počet hospitalizovaných pacientov, bolo ich takmer 900, rok predtým to bolo o vyše stovku menej  a v roku 2020 bol počet ukončených hospitalizácií takmer 670.

 

Aká je v nemocnici personálna situácia? Sú oblasti, ktoré treba podľa vášho názoru posilniť?

Jedným z najdôležitejších faktorov úspechu každého zdravotníckeho zariadenia sú jeho ľudské zdroje. Dôležité sú nielen odborná kvalifikácia a oddanosť práci, ale aj súlad medzi počtom a povahou pracovných miest tak, aby v každom okamihu požiadavkám pracovného miesta maximálne zodpovedali pracovné schopnosti pracovníka. Vedenie nemocnice si je týchto skutočností dobre vedomé, a preto vyvíja úsilie k optimalizácii a racionalizácii organizačnej štruktúry a stavu zamestnancov nemocnice vo vzťahu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aj na základe dohodnutých výkonov so zdravotnými poisťovňami. Napriek najlepšej snahe manažmentu nemocnice optimalizovať stav zamestnancov nemocnice sa tento cieľ nepodarilo vždy úplne naplniť. Problematickým je predovšetkým nábor lekárov vybraných odborností. Príkladom sú dlhodobo neobsadené pozície lekárov pre odborné ambulancie (ortopedická, očná, kožná, ORL, gastroenterologická). Určite by bolo veľkým pozitívom zamestnať ešte minimálneho jedného lekára na chirurgickú ambulanciu. Personálna politika je dlhodobo sťažená nezáujmom absolventov o zamestnanie v Nemocnici AGEL Handlová, a to ako z radov lekárov, tak aj z radov sestier, ktorých nedostatok sme pociťovali počas celého roka predovšetkým na ODCH. Vzhľadom na uvedené bola naša nemocnica prezentovaná aj na stredných a vysokých zdravotníckych školách pri osobných návštevách.

 

Aké plány máte na rok 2023?

Nemocnica AGEL Handlová má ambíciu stať sa špičkovým pracoviskom v oblasti cievnej chirurgie. Už v súčasnosti je pracovisko JZS vyhľadávané pacientmi z celého Slovenska, preto sa pôsobenie ambulancie cievnej chirurgie rozšírilo do ďalšieho regiónu. Vybudovaním ambulancie cievnej chirurgie v Banskej Štiavnici sa nám podarilo získať nových pacientov pre pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v oblasti chirurgie a cievnej chirurgie. Dôvodom bola aj ťažšia dostupnosť obyvateľov daného regiónu do nemocnice v Handlovej a tiež vysoká pravdepodobnosť získania nových pacientov aj z okolitých okresov - Žarnovica, Krupina, Zvolen, Levice, Nová Baňa.

Cieľom naďalej zostáva aj otvorenie ortopedickej ambulancie a perspektívne aj ambulancie všeobecného lekára. Uvedené však je možné až pri zabezpečení potrebného personálneho obsadenia jednotlivých ambulancií ako lekármi, tak sestrami. V súvislosti s otvorením špecializovanej ambulancie v odbore pneumológia a ftizeológia  je cieľom nemocnice v budúcich rokoch vytvorenie ambulantného diagnostického centra pľúcnych ochorení.  V roku 2023 plánujeme doplnenie prístrojovej techniky o malý prenosný USG prístroj s dopplerom. Ambulancia bude vykonávať pleurálne punkcie,  drenáže hrudníka a biopsie. Pre ďalšie obdobie chceme pri ambulancii zriadiť  Centrum endoskopickej diagnostiky – ambulantne  budú realizované fibrobronchoskopické vyšetrenia s odberom cytologického a bioptického materiálu, eventuálne bronchoalveolárne laváže.

S určením Nemocnice AGEL Handlová ako excelentného centra pre poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti pre nemocnice klastra stred spoločnosti AGEL SK je potrebné vybudovať lôžkové rehabilitačné oddelenie, ako aj zabezpečiť rekonštrukciu existujúcej kotolne. Vzhľadom na uvedené je pripravená a schválená investícia s rozpočtom viac než 900 000 eur.

 

Pod záštitu nemocnice patrí aj Senior centrum Sv. Kataríny. Ako sa mu v uplynulom roku darilo?

Senior centrum Svätej Kataríny, rovnako ako nemocnica, pociťovalo následky covidových rokov. Počet klientov v predchádzajúcom období výrazne poklesol a len veľmi ťažko sa darilo jeho dopĺňanie. Napriek tejto nepriaznivej a z časti aj zlej epidemiologickej situácii sme našich klientov viedli k aktivite, udržiavali sme  ich v dobrej psychickej a fyzickej kondícii prostredníctvom arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, pamäťovým tréningom, prácami na udržiavanie jemnej motoriky a rehabilitačnými cvičeniami. Dodržiavaním prísnych protiepidemiologických opatrení sme ich dokázali ochrániť tak, že nebola nutná žiadna hospitalizácia na covidovom oddelení. S klientmi absolvujeme pravidelné kontroly v špecializovaných ambulanciách - neurológia, geriatria, kardiológia a podľa odporučenia špecialistov sú klienti tiež zaradení do rehabilitačného procesu na rehabilitačnom oddelení. V roku 2022  sme začali spoluprácu s dobrovoľníčkami z neziskovej organizácie Sv. Lujza,  ktoré klientov navštevujú raz týždenne, venujú sa s nimi rôznym aktivitám. Klienti sa vždy na ich návštevu tešia.

 

Akú víziu máte do budúcna, pokiaľ ide o Senior centrum?

Pre budúcnosť je pripravený projekt rozšírenia Senior centra prostredníctvom vybudovania pracoviska domova sociálnych služieb na komunitnej úrovni v areáli našej nemocnice, ale aj v areáli nemocnice Zlaté Moravce.

 

V súčasnosti sa veľa hovorí aj o plánovanej reforme systému nemocníc. Aký dopad bude mať v praxi táto reforma na handlovskú nemocnicu?

Prebiehajúca optimalizácia siete nemocníc neobíde, samozrejme, ani našu nemocnicu. V súčasnosti zverejnený zoznam obsahuje minimálny počet povinných programov pre jednotlivé nemocnice, maximálny počet nepovinných a doplnkových programov a zároveň aj zoznam doplnkových programov, ktoré jednotlivé nemocnice prejavili záujem od roku 2024 poskytovať . Naša nemocnica je vzhľadom na svoju doterajšiu činnosť zaradená ako nemocnica I. typu s nosným programom následnej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme aj v súčasnosti, s ambíciou rozšíriť ju o poskytovanie lôžkovej rehabilitačnej činnosť.  Činnosť nemocnice však reforma v najbližšom roku určite neovplyvní, pre budúce roky budeme musieť svojou činnosťou presvedčiť poisťovne o kvalite poskytovanej starostlivosti, aby sme dostali zmluvu pre všetky nepovinné programy, ktorých činnosť chceme poskytovať aj naďalej.

Späť